قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

قرا اطلاعات دریافت شده از مراجع ذیربط مورخ 05/12/2017 مشکلات اعاشویی محصلین بورسیه دولتی جمهوری اسلامی افغانستان در لیلیه های جمهوری ترکیه به اعتبار از امروز رفع گردیده است. محصلین محترم مطلع باشند. 

با احترام

دفتر اتشه تحصیلی