قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

محصلین محترم ! به تعقیب اطلاعیه های قبلی خدمت تان عرض گردد که روند ارسال اسناد ( اورنجی بلگه،‌ ترانسکریپت تفصیلی و فورم معلوماتی ) خیلی ها کند به پیش می رود . شایان تذکر است هر اندازه به تاخیر ارسال نماید به تاخیر ترتیب و تهیه می شود که ارسال معاشات نظر به تاخیر راپور بلاخره به مشکلات مواجه خواهد شد .

بنا لطف نموده در قسمت ارسال اسناد خواسته شده هم با سفارت و حتی با خود تان ؛  همکاری کنید تا در اینده به تاخیر معاشات تان مواجه نشود .

بااحترام

سفارت افغانستان

دفتر اتشه تحصیلی