قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

به تعقیب اطلاعیه های گذشته طوریکه مستحضرید،‌ اخرین تاریخ اخذ اسناد تحصیلی از بابت سال تحصیلی 2017-2018 الی الیوم یعنی تاریخ 15/10/2018 برای تان ابلاغ گردیده بود . ولی دیده می شود که محصلین در قسمت، توجه جدی ننموده و روند ارسال اسناد خیلی بطی می باشد .

بنا اینک یک بار دیگر الی تاریخ 25 اکتوبر سال 2018 برای تان وقت داده می شود که اسناد خواسته شده خویشرا به شکل مکمل (‌ اورنجی بیلگه- ترانسکریپت تفصیلی – فورم معلوماتی )‌ را به ادرس سفارت افغانستان در انقره ارسال نماید .

بعد از تاریخ 25 در صورتیکه اسناد محصل مواصلت ننمود،‌ معاش شان قطع و راپور شان به صفت محصل ترک تحصیل به مرکز ارایه خواهد شد هیچ نوع بهانه قابل قبول نیست و محصل حق شکایت را نخواهد داشت .

بااحترام