قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

به تعقیب اطلاعیه های گذشته اکیدآ نگاشته می شود اینکه :‌

روند ارسال اسناد خواسته شده ( اورنجی بیلگه- ترانسکریپت نمرات تفصیلی – فورم معلوماتی )‌ که طی چند اطلاعیه از شما خواسته شده است،‌ دیده می شود خیلی بطی می باشد . طوریکه میدانید تمام امتیازات شما متعلق به همین راپور و حاضری بلاخره می باشد .

بنآ‌ اخرین تاریخ برای اخذ اسناد تاریخ 25 اکتوبر سال 2018 تعین شده است. در صورتیکه برای ما الی تاریخ یاد شده اسناد محصل نرسد،‌ محصل نزد این سفارت ترک تحصیل خود سرانه محسوب شده راپور رسمی ان به وزارت رفته و تمامی امتیازات شان قطع می گردد که محصلین محترم از این موضوع طوریکه مستحضرند یکبار دیکر خبر باشند. و بعد از تاریخ یاد شده هیچ نوع اسناد قابل قبول نخواهد بود .

بی خبری بهانه شده نمی تواند زیرا این چندمین اطلاعیه است که نشر  می شود و مسوولیت بعدی بدوش محصل خواهد بوده که حق شکایت را نخواهد داشت .

بااحترام

سفارت افغانستان انقره

دفتر اتشه تحصیلی