قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

الیوم بتاریخ 26/10/2018 معاشات ماه اکتوبر سال 2018 هر سه دوره محصلین به شمول محصلین دوکتورا  به حسابات شان انتقال گردید.

معاشات محصلین که اسناد خواسته شده ( اورنجی بلگه- ترانسکریپبت – فورم معلوماتی ) را به هر دلیلی که ارسال نکرده اند،‌ معاشات شان ارسال نشده است . یا باید اسناد خواسته شده را ارسال نمایند، در غیر ان منحیث محصلین ترک تحصیل خود سرانه حتی در راپور عمومی به وزارت اخبار خواهد شد .

بااحترام

دفتر اتشه تحصیلی