قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

یکتن از محصلین بورسیه های دولتی افغانستان به اسم رونا جلیلی محصل پوهنځی طب در غازی انیپ کشور ترکیه قرار معلومات از مدتی بدینسو به درس های خود حاضر نبوده و تیلیفون ها را هم جواب نمی دهد . لطفا از روی همکاری هر محصلی که در مورد خانم رونا جلیلی معلومات دارد و یا خود شان این اطلاعیه را دریافت مینمایند هر چه عاجل به شماره تیلیفون 00905382480100 دفتر اتشه تحصیلی در تماس شوند .

بااحترام

دفتر اتشه تحصیلی