قابل توجه محصلین محترم که اسم های شان در لست 58 نفری اعلان شده است !

اسناد تماما از طریق پست باید ارسال شود و هیچ نوع اسناد از طریق ایمیل مورد قبول وزارت و دفتر اتشه تحصیلی نمی باشد .

بااحترام

دفتر اتشه تحصیلی در انقره