قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان !

محصلین محترم که عنوانی سفارت از بابت پرداخت فیس دو ماهه لیلیه های شان تیلیفون و یا هم ایمیل مینمایند تقاضا به عمل می اید تا منتظر نشر اطلاعیه بعدی دفتر اتشه تحصیلی باشند. چون اسناد شان مجبورآ یکبار دیگر، یک به یک کنترول گردیده و در روشنی اسناد شان اجراات خواهد شد .

نوت:

 آنعده از محصلین محترم که جدیدآ اسناد خویش را ارسال مینمایند، متاسفانه دفتر اتشه تحصیلی در قسمت انها کدام کاری کرده نمی تواند. چون زمان معین برای اخذ اسناد قبلا اعلان گردیده بود و در ان زمان اسناد که جمع آوری شده بود برای اجراات بیشتر و منظوری وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال گردیده بود و به رویت ان فعلا برای محصلین پول شان ارسال گردیده است .

بااحترا م

دفتر اتشه تحصیلی – سفارت افغانستان - انقره