قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان !

به اساس حکم وزارت محترم تحصیلات عالی و فیصله شورای محترم وزیران جمهوری اسلامی افغانستان؛ قرار است در ماه مارچ سال 2019 فیصله مقامات محترم تطبیق گردیده و صرف برای محصلین مستحق معاشات شان حواله گردد.

بنا معاشات شما بتاریخ 29 ماه مارچ روز جمعه به حسابات تان حواله خواهد شد، محصلین محترم مطلع باشند .

البته جزییات بشتر بعد از حواله معاشات از طریق ویب سایت اعلان خواهد شد !!!

بااحترام