قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان !

مکتوب شماره 144 مورخ 07/03/1398 ریاست محترم تحصیلات در خارج به دفتر اتشه تحصیلی واصل و چنین نگاشته شده است .

" محصلین بورسیه به مصرف دولت افغانستان که غرض ادامه تحصیل به کشور های هند, ترکیه و مالیزیا اعزام گردیده بودند بعد از فراغت به کشور برمیگردند, محصلین محترم اسناد فراغت و تکت طیاره خویش را ارایه نموده و بوردینگ پاس های خویش را که نشان دهنده سفر ایشان می باشد ارایه نمیکنند .

حسب مقررات مالی هر شخص سفر کننده از طریق, مجبور به ارایه بوردینگ پاس به اداره مربوطه میباشد و بدون بوردینگ پاس حواله های ایشان از طریق وزارت محترم مالیه قابل اجرا نمی باشند .

بنا از ان وزارت محترم تقاضا به عمل می اید تا موضوع را از طریق خویش به سفارت های محترم افغانستان مقیم کشور های هند, ترکیه و مالیزیا به سمع محصلین محترم رسانیده شود تا اصل بوردینگ پاس های خویش را حین مراجعه به امریت بورسیهای دولتی با خود داشته باشند. در غیران مسوولیت بعدی متوجه این اداره نخواهد بود "