قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان !

آنعده از محصلین محترم که در جریان رخصتی های تابستانی در لیلیه های کشور ترکیه  باقی میمانند و به کشور عودت نمی نمایند تقاضا به عمل می اید به نسبت طی مراحل اسناد شان اولا باید از خود پرداخت نمایند و دوباره سند پرداخت خویشرا ( سند بانک ) را به سفارت ارسال نمایند تا باشد پول شان دوباره به حساب شان بعد از طی مراحل در مرکز ارسال گردد . بدون این راه کدام راه قانونی برای ارسال دوباره و طی مراحل پول پرداخت شده محصل وجود ندارد .

بااحترام

دفتر اتشه تحصیلی - انقره