قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان !

هیچ سند پرداخت از طریق ایمیل قابل قبول و اجراات نمی باشد ! تمام محصلین که پرداخت فیس لیلیه نموده اند مکلف به ارسال سند اصلی از طریق پست به ادرس سفارت افغانستان در انقره می باشد .

بااحترام