قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان !

اولا امید رخصتی های تابستانی بخیر سپری شده باشد؛ ثانیا از تک تک شما تاضا به عمل می اید جهت تهیه راپور سالانه سال تحصیلی 2018-2019 لطف نموده به اعتبار از تاریخ نشر اطلاعیه الی تاریخ 15 ماه اکتوبر– 2019 که اخرین روز برای اخذ اسناد خواهد بود, اسناد خویش را به طور مکمل ( اورنجی بلگه – ترانسکریپت اسناد – فورم معلوماتی ) به ادرس دفتراتشه تحصیلی در انقره ارسال نماید . 

قابل یاد آوریست که بعد از تاریخ فوق الذکر اصلا اسناد قبول نمی شود البته اسناد از طریق ایمیل نیز قابل قبول نمی باشد باید اصل اسناد از طریق پست به ادرس سفارت ارسال شود . در صورت عدم ارسال اسناد الی تاریخ یاد شده، محصل ترک تحصیل محسوب شده و جهت تعقیب بعدی به وزارت راپور خواهد شد . 

نوت : فورم معلوماتی را از صفحه ویب سایت دونلود نموده می تواند  و باید معلومات درج شده خوانا و دقیق باشد . 

یادداشت : در صورت که محصل معلومات نا درست را ارسال میدارد و محصل شناسایی میگردد برخورد جدی رسمی همرایش صورت گرفته که حق شکایت را نخواهد داشت . 

لینک فورم معلوماتی

بااحترام