قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان !

به تعقیب اطلاعیه 2 ابلاغ می گردد !

دیده می شود که محصلین باز هم در قسمت ارسال اسناد سال تحصیلی 2018-2019 که خواسته شده است توجه نمی نماید .

باید گفت در صورت هر نوع تاخیر موضوع امتیازات خود تان تاخیر خواهد یافت و در انصورت حق محصلین که بر وقت اقدام نموده اند؛ تحت شعاع قرار خواهد گرفت . ولی باز هم چون تمام اسناد یک باره مکمل نشود و راپور تهیه نشود در قسمت اجرا حقوق تان کدام کاری نخواهد شد . هر چه عاجل با خود تان کمک نماید و اسناد خواسته شده را مکملا ارسال نماید در غیر ان اصلا حق شکایت نخواهید داشت .

بااحترام