قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان !

به تعقیب اطلاعیه ۵ ابلاغ می گردد اینکه : دیده می شود که محصلین در قسمت ارسال اسناد خواسته شده دفتر اتشه تحصیلی نهایت سهل انگاری نموده و موضوع را جدی قرار نمی دهند . این اخرین اطلاعیه خواهد بود که ابلاغ می گردد اگر الی تاریخ قید شده یعنی ۱۵۱۰۲۰۱۹ اسناد برای ما ارسال نشود اصلا امتیازات قابل اجرا نمی باشد و هیج محصل باز حق شکایت و یا مراجعه به دفتر اتشه تحصیلی را نخواهد داشت و همچنان باید گفت که بعد از تاریخ قید شده تحت هیچ عنوان و بهانه اصلا اسناد هیچ محصل قبول نمی شود .

بااحترام