قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان !

به اعتبار از تاریخ نشر اطلاعیه؛ تکت های طیاره محصلین فارغ التحصیل به رویت سند فراغت شان در همان سال فراغت اگر محصل مراجعه نماید اجرا خواهد شد . در غیر آن قابل اجرا نمی باشد، محصلین محترم مطلع باشند .

بااحترام