قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان !

بیمه صحی دولتی سی گاکا سال 2019-2020 چون یک پرداخت سالانه آنهم برای محصلین مستحق می باشد، بنا بعد از ارزیابی و تکمیل راپور سالانه به حسابات تان پرداخت خواهد شد.

بااحترام