قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان در کشور ترکیه !

به اساس مکتوب شماره 8302 مورخ 19/08/1398 وزارت محترم خارجه چنین هدایت داده شده است

" نامه شماره 349 مورخ 01/07/1398 وزارت محترم تحصیلات عالی کشور به این وزارت مواصلت و در آن نگاشته اند که : از تمامی نماینده گی های سیاسی افغانستان در خارج از کشور تقاضا میشود تا از طریق خویش به تمامی محصلین افغان خارج از کشور ابلاغ نمایند تا به قوانین کشور میزبان احترام گذاشته و توجه جدی شان را به دروس خویش معطوف بدارند وزارت تحصیلات عالی لازم به تاکید میداند که بر اساس تفاهم این وزارت با تمامی پوهنتون های خارجی و کشور های میزبان آنعده از محصلان که قوانین و مقررات کشور را نقض نمایند مطابق قانون ان کشور با ایشان برخورد و وزارت تحصیلات عالی خود را مکلف به حمایت از تصامیم قانونی کشور های اهدا کننده بورسیه های تحصیلی میداند .

متوقعست مراتب فوق را در اسرع وقت به اطلاع عموم محصلین رسانیده شود . "

بااحترام