قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان !

طوریکه میدانید همه ساله بعد از چک و ارزیابی اسناد, به اساس حکم واضح وزارت تحصیلات عالی و فیصله کمیسیون عالی بورسیه که ذریعه نامه شماره 05 مورخ 05/01/1398 به صورت متحد المال در قبال محصلین کشور ترکیه مواصلت نموده, اسناد محصلین محترم بور سیه های دولتی افغانستان از بابت سال تحصیلی 2018-2019 چک و ارزیابی شده؛ بعد از شناسایی محصلین محترم که معیاد قانونی و در نظر گرفته شده وزارت تحصیلات عالی ایشان تکمیل شده است و همچنان محصلینکه ناکامی سه ساله داشته به اعتبار از ماه نوامبر سال 2019 امتیازات شان قطع میباشد . موضوع رسما به وزارت تحصیلات، اداره یوک و ادارت مربوطه ذیربط اخبار میگردد .

بااحترام