قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولت افغانستان !

طوریکه میدانید به اعتبار از تاریخ 01/04/2020 لیلیه های نوبتی محصلین را قبول خواهد نمود و میدانید که در لیلیه های نوبتی محصل مکلف به پرداخت فیس لیلیه و خوراک خواهد بود .

فعلا برای رفع عاجل مشکلات بوجود امده معاش ماه مارچ 2020 شما به حساب تان الیوم 01/04/2020 ارسال گردید . آنعده از محصلین محترم که در این ایام در لیلیه می باشند، فیس لیلیه خود را از همین پول پرداخت نمایند و رسید آن را به سفارت اورده تا باشد دوباره پول پرداخت شده شان به مرکز رفته و بعد از طی مراحل و هدایت مرکز به حسابات محصلین اعاده گردد .

نوت : در هر شهر یک نماینده مکلف است که لست محصلین که خود شان فیس لیلیه ها را پرداخت نموده است را با سند رسید بانکی آن جمع آوری نموده و به شکل گروپی ترتیب و به سفارت ارسال نمایند . تمام اسناد (‌رسید های بانکی )‌ باید اصل سند باشد فوتو کاپی یا سکن شده قابل قبول مرکز نخواهد بود و اجراات صورت نمی گیرد .

بااحترام