قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولت افغانستان !

طوریکه میدانید متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا دنیا منجمله کشور دوست ترکیه شرایط خاصی را جهت مصونیت بیشتر جان انسان ها در نظر گرفته است .

از تمام شما تقاضا به عمل می اید تا جدا شرایط نافذه را مد نظر گرفته تا باشد حیات شما عزیزان در امان خداوند متعال  باشد .

بااحترام