قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان !

در حالیکه همه شما نیز میدانید وضعیت بوجود امده از باعث ویروس کرونا سبب بوجود امدن مشکلات عمده برای کشور ها شده است. و دقیقا معلوم است که افغانستان نیز بدور از این مشکلات نبوده متاسفانه ! با سعی و  تلاش دفتر اتشه تحصیلی و توجه دلسوزانه مقامات محترم در وزارت تحصیلات با وجود این همه مشکلات و سه هفته قرنطین در مرکز، دفتر اتشه تحصیلی توانست معاشات برج مارچ 2020 و الیوم 06/04/2020 از بابت برج اپریل 2020 را تقریبا 20 یوم

قبل از تاریخ توزیع نورمال به حسابات شما عزیزان جهت رفع مشکلات بوجوده امده ارسال نماید .

به اطلاع عموم محصلان رسانیده می شود اینکه : محصلین مکلف می باشد که از همین دو ماه معاش ( مارچ + اپریل 2020 ) لااقل فیس 2 ماهه لیلیه و مصارف خوراک خود را تکافو نمایند ! و هر چه عاجل رسید های بانکی ( اصل سند نه به شکل سکن و کاپی )‌ تحویل فیس لیلیه خویشرا به سفارت ( دفتراتشه تحصیلی )‌ ارسال نمایند تا باشد به شکل عاجل طی مراحل گردیده به وزارت محترم تحصیلات عالی جهت اعاده دوباره پول پرداخت شده شما ارسال گردد.

اکیدا به اطلاع رسانیده می شود که از معاشات پرداخت شده لااقل فیس 2 ماهه را باید هر محصل تحویل نماید چون معاش بعدی در صورتیکه خدا نخاسته کدام مشکل بوجود نه اید بتاریخ  /25/05/2020 ارسال خواهد شد مطلع باشید .

باحترام