اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

چنانچه همه هموطنان گرامی به خصوص محصلان عزیز در بیرون از کشور اطلاع دارند به دلیل شیوع ویروس کرونا در قریب به تمام نقاط جهان، پوهنتون های مختلف در سطح جهانی دروس خویش را به صورت آنلاین سازماندهی، محصلین را در لیله ها و سایر مراکز سکونت آنان قرنطین و محدودیت های شدید رفت آمد را وضع نموده اند، که با توجه به این شرایط تعداد زیادی از محصلان افغانستان با ارسال عرایض به نهادهای مختلف از جمله وزارت تحصیلات عالی و سفارت خانه های جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کشورهای خارجی تقاضای بازگشت به وطن را نموده اند.

با توجه به حساسیت و اهمیت این امر و با در نظرداشت آنکه بیش از 25000 تن از محصلان افغان در بیش از 40 کشور که از مجاری گوناگون از قبیل وزارت تحصیلات عالی، سفارت های مقیم در کابل- افغانستان، به هزینه شخصی و سایر میکانیزم ها اعزام گردیده و در حال تحصیل هستند، این موضوع از طرف وزارت تحصیلات عالی جهت بحث همه جانبه و در هماهنگی با نهادهای ذیربط به خصوص وزارت صحت عامه به کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تحت ریاست معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان راجع گردید.

موضوع بعد از بحث و بررسی همه جانبه در کمیته فرعی با عضویت وزارت صحت عامه، وزارت مالیه، وزارت تحصیلات عالی، اداره هوانوردی ملکی و تحت ریاست اداره امور ریاست جمهوری کشور و تایید نظر کارشناسانه کمیته فوق در جلسه مورخ 31 حمل 1399 کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا موارد ذیل را در زمینه چگونگی رسیدگی به وضعیت محصلان افغان در خارج از کشور تأیید نمودند.

با توجه به آنکه تعهد کشورها در زمینه مقابله با ویروس کرونا تعهد ملی و بین المللی است و همه کشورها در قبال اتباع خویش و سایر اتباع کشورها که در قلمرو کشورهای دیگر مقیم هستند مسئولیت دارند و با توجه به محدودیت های مالی و تجهیزاتی موجود در کشور و با توجه به آنکه بعد از بحث های همه جانبه میان وزارت های امور خارجه، تحصیلات عالی، مالیه، صحت عامه، هوانوردی ملکی، تحت رهبری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا صورت گرفت تصامیم ذیل اتخاذ گردید:

• وزارت محترم امور خارجه به صورت دوامدار وضعیت محصلین در خارج از کشور را نظارت و گزارش خویش را در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی به صورت منظم به کمیته جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جهت اتخاذ تصامیم لازم ارایه نماید.

• وزارت محترم امور خارجه مکلف است تا از مجرای سفارت خانه های کشور معلومات در مورد محصلین و وضعیت آنان را که به مصرف شخصی، از طریق سفارت خانه ها و آندسته از محصلین که به همراه خانواده خویش در کشورهای مختلف زندگی میکنند و مشغول به تحصیل هستند را در اسرع وقت ممکن جمع آوری و به شکل منظم در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار دهد.

• وزارت امور خارجه در رابطه به تمدید مدت ویزۀ محصلین، اقدام نموده و رفع مشکل نمایند.

• در کشورهایی که امکانات قرنطین برای محصلین افغان فراهم شده است، و دروس شان آنلاین بوده و خدمات انترنتی شان نسبت به افغانستان بهتر است، بناً با در نظر داشت وضعیت کشور لازم نیست به وطن برگشت نمایند.

• کمیته معتقد به آن است که تنها آنعده محصلین به افغانستان برگشت داده شوند که کشورهای میزبانشان به صورت رسمی از مجرای دیپلماتیک از افغانستان تقاضا نمایند تا محصلین افغان را از کشورهای محل تحصیل شان خارج نماییم. در این صورت در مرحله اول وزارت محترم امور خارجه کشورهایی که محصلین افغان در آن آسیب پذیر هستند را شناسایی و تعداد آنها را از طریق سفارت ج.ا. افغانستان مقیم آن کشور مشخص نماید. در عین حال امکانات مالی کشور جهت بازگشت دادن محصلین از طریق پروازهای چارتر از طرف اداره محترم هوانوردی ملکی و وزارت محترم مالیه ارزیابی گردد و وزارت محترم صحت عامه در هماهنگی و همکاری با کمیته جلوگیری از شیوع ویرس کرونا تدابیر لازم احتیاطی را در زمان بازگشت و مدت دو هفته قرنطین اتخاذ نماید.

• وزارت محترم امور خارجه و وزارت محترم مالیه زمینه انتقال مدد معاش محصلین را که طور نورمال برای محصلین انتقال می یابد تسریع بخشیده تا به حساب بانکی شان از طریق سفارت خانه های کشور انتقال یابد.