قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان .

طوریکه مستحضرید، پول های که از بابت فیس لیلیه پرداخت نموده بودید بتاریخ 30/04/2020 به حسابات تان دوباره اعاده گردید.

از شما تقاضا به عمل می اید هر محصلی که باز هم فیس لیلیه خود را پرداخت میکند سند پرداخت بانکی انرا به صورت منظم به ادرس سفارت در انقره ارسال نمایند . تا باشد باز هم لست ترتیب و به وزارت ارسال گردد و پول پرداخت شده شما خواسته شود .

بااحترام