قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان !

با تلاش های دفتر اتشه تحصیلی و همکاری مقامات محترم در وزارت تحصیلات عالی اینک باز هم معاشات ماه جون 2020 تان جهت جلوگیری از مشکلات اقتصادی و هم چنان به نسبت اینکه بعضی محصلین محترم بتوانند فیس لیلیه های نوبتی شانر را نیز از همین پول طبق ماه های گذشته پرداخت نموده فیس های پرداخت را هر چه عاجل به ادرس دفتر اتشه تحصیلی در سفارت افغانستان مقیم انقره ارسال نماید، تا باشد در قسمت اعاده دوباره فیس های پرداخت شده تان اجراات اصولی صورت گیرد .

نوت :‌ اسناد ( سند پرداخت فیس لیلیه )‌ باید به شکل اصلی ان از طریق پست ارسال گردد از طریق ایمیل برای وزارت قابل قبول نمی باشد .

بااحترام