قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان !

نظر به قوانین کشور میزبان (‌ ترکیه )‌ محصلین بیشتر از معیاد معیاری تحصیلی شان در لیلیه های دولتی ترکیه بود و باش نموده نمی توانند،‌ با نهایت سعی و تلاش دفتر اتشه تحصیلی توانست الی تاریخ 21/08/2020 برای محصلین انهم به شکل مسافر در لیلیه های فوق الذکر اجازه بیگیرد . محصلین می توانند به مانند که در لیلیه نوبتی بودند سند پرداخت های خویش را به دفتر اتشه تحصیلی بیاورند تا باشد پول شان دوباره اعاده گردد .

شایان تذکر است که موضوع برای حل اساسی با وزارت تحصیلات عالی نیز شریک شده است و امید میروم الی ختم معیاد داده شده فیصله ی و یا هدایت ی در مورد مواصلت نماید .

 

بااحترام