قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

به اساس هدایت مکتوب شماره 71/102 مورخ  1397/03/08 ریاست محترم  تحصیلات در خارج چنین تذکر به عمل آمده است.

آنعده از محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در پوهنتون کشور ترکیه که توانمندی پیشبرد دروس را در پوهنتون های خویش نداشته باشند و از پوهنتون های شان به اساس ناکامی، منفک نگردیده باشند و خواهان بازگشت و ادامه تحصیل در داخل کشور بوده باشند، رسانیده می شود که :

عرایض در خواستی و اورنجی بلگه که نشاندهنده بر حالی محصل می باشد الی چهارشنبه تاریخ  06/06/2018   به آدرس دفتر اتشه تحصیلی در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در انقره ارسال نمایند تا باشد غرض اجراات بعدی به وزرات محترم تحصیلات عالی ارسال شود.

نوت : عرایض الی روز چهار شنبه مورخ 06/06/2018 قابل پذیرش می باشد بعد از تاریخ یاد شده در صورت ارسال عرایض دفتر اتشه تحصیلی مسوولیت طی مراحل نمودن آنرا نخواهند داشت.

بااحترام

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان / انقره

دفتر اتشه تحصیلی