قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان در ترکیه!

طوریکه میدانید محصلین بعد از معیاد تعین شده از طرف اداره تنظیم لیلیه های کشور ترکیه در لیلیه های دولتی بود و باش کرده نمی توانند !‌ بنا آنعده از محصلینکه مربوط بورسیه های دولتی افغانستان و برحال می باشند تحت شعاع این قانون امده و دیگر قابلیت استفاده از لیلیه های دولتی را ندارد . تقاضا به عمل می اید؛ تا هر چه عاجل صرف انعده ی که تحت شعاع قرار دارند لست های خود را در هر شهر ترتیب نموده و به نماینده محصلین در انقره ارسال نمایند تا لست های شان توحید شده و جهت اخذ فیصله و اجراات بعدی ... درج اسناد گردند . 

 بعد از توحید لست اولی هیچ کس حق ندارد و نه هم اجراات در قسمت شان صورت گرفت مسولیت کاملا بدوش خود شان خواهد بود .  

بااحترام