قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان !

طوریکه میدانیم یک تعداد زیاد شما باید در ختم سال تحصیلی 2019-2020 فارغ التحصیل گردیده باشید ! بنا محصلینکه فارغ شده اند هر چه عاجل از طریق ایمیل دفتر اتشه تحصیلی از فراغت خویش اطلاع رسانی نمایند . در غیر آن در صورتیکه بر وقت معینه از فراغت خویش اطلاع رسانی ننمایند، تکت های طیاره شان اجرا نخواهد شد .  

نوت :‌ هر چند از اداره یوک معلومات نیز خواسته شده است ولی بهتر است محصلین اخلاقا خود شان هم از فراغت خود هر چه عاجل به دفتر اتشه تحصیلی اطلاع دهند .  

به امید موفقیت بیشتر شما !  

احترام