قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان !

از عموم محصلین بورسیه های دولتی افغانستان خواسته می شود الی تاریخ 15/09/2020 اسناد تحصیلی ( اورنجی بیلگه – ترانسکریپت نمرات – فورم معلوماتی )‌ ازبابت سال تحصیلی 2019-2020 خویش را از طریق پست به ادرس سفارت افغانستان در انقره ارسال نماید. 

نوت : در صورت عدم ارسال اسناد خواسته شده، محصل مستقیم به ترک تحصیل خود سرانه به مرکز معرفی گردیده و برخورد قانونی با اشخاص ضمانت کننده شان در داخل کشور صورت خواهد گرفت . 

یادداشت : لطف نموده فورم معلومات را طوری خانه پوری نماید که قابل خواندن باشد.  

لینک فورم معلوماتی

بااحترام