قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان !

1- محصلینکه  بعد از ختم دوره تحصیل به کشور بازگشت مینمایند، جهت حصول پول تکت شان که  از وجه شخصی شان خریداری نموده اند، بوردنگ پاس خویش را با خود داشته باشند، در غیر آن وزارت مالیه پول تکت را اجرا نمی کند و مسولیت به دوش این اداره نه خواهد بود.

2- محصلینکه با استفاده از بند اول فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان که توانمندی ادامه تحصیل را در پوهنتون های کشور ترکیه ندارند ( در صورتیکه منفک نشده باشند)  و میخواهند متباقی دوره تحصیل خویش را به پوهنتون های داخلی کشور ادامه دهند،

الف: سند تحصیلی خویش را بعد از تاییدی و مهر پوهنتون، مورد تاییدی مراجعه داخلی کشور ترکیه ( وزارت های تحصیلات عالی و  خارجه ترکیه ) قراردهند.

ب: بعد از  تاییدی مراجعه داخلی کشور ترکیه  به  سفارت و یا نمایندگی های سیاسی افغانستان مقیم آن کشور نیز تایید نمایند

ج: در مرحله سوم اسناد مذکور را جهت تاییدی و مهر به وزارت امور خارجه افغانستان نیز تایید بدارند و در مرحله اخیر از تمام سند یک کاپی رنگه گرفته و  به آمریت بورسهای دولتی ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها  وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند. 

 

بااحترام

امریت بورسهای دولتی، ریاست ارتباط خارجه وزارت تحصیلات عالی