قابل توجه محصلین دور اول بورسیه های دولتی افغانستان !

معیاد قانونی تماما شما 6 تن مکمل گردیده است . بنا به اعتبار از ماه سپتامبر 2020 معاش و سایر امتیازات تان نزد این اداره قطع می باشد. و تقاضا میگردد تا اسناد فراغت خویش را هر چه عاجل جهت تصدیق سفارت بیاورید.

بااحترام