قابل توجه محصلین محترم افغان در کشور دوست ترکیه !

با در نظر داشت فیصله کابینه کشور دوست ترکیه،‌ از تمام محصلین محترم تقاضا به عمل می اید تا با نهایت دقت هم بخاطر صحت خود شان و سایرین شرایط قرنطین را مراعات نموده و مسبب کدام تخلف نشوند.

بااحترام