اطلاعیه اداره عمومی تنظیم لیلیه‌های کشور ترکیه

نظر به مقرره شماره ۳۱۴۴۹ مورخ ۲۰۲۱/۰۴/۰۹ وزارت ورزش و جوانان کشور ترکیه که اخیراً در جریده رسمی این کشور نیز به نشر رسیده است، این حکم «محصلین می‌توانند بعد از پایانِ میعاد معین برای تحصیل نورمال، یک سالِ تحصیلی دیگر هم هم در لیلیه‌ها اقامت داشته باشند» منقضی و ابطال گردیده است.

نظر به حکم و تصمیم اداره عمومی تنظیم لیلیه‌های کشور ترکیه و بر اساسِ مقرره جدید که از تاریخ نشر آن در جریده رسمی معتبر است، اکنون فقط محصلینی که در مدتِ زمانِ تحصیل نورمال قرار دارند می‌توانند در لیلیه‌ها اقامت‌ داشته باشند و محصلینی که میعاد معینِ تحصیلِ نورمال‌شان را سپری نموده‌اند و در سال تحصیلی اضافی مشغولِ تحصیل هستند، دیگر نمی‌توانند از امکانات اداره عمومی تنظیم لیلیه‌ها مستفید گردند.