قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

به اساس شهر های ذیل لطفا یک نماینده  با صلاحیت خویش را  انتخاب کرده و با مشخصات نام – تخلص – شماره مبایل و ادرس ایمیل فعال درج یک جدول نموده و به ایمیل ادرس ذیل ارسال نماید .

مکلفیت های نماینده هر شهر !

1- موضوعات  خبری دفتر اتشه تحصیلی را که از طریق ایمیل شان دریافت مینمایند به متباقی محصلین اطلاع رسانی نمایند.

2- در صورت ضرورت شریک نمودن و بحث روی موضوعات تنها با نماینده های یاد شده موضوع در میان و متباقی محصلین از طریق انها باخبر باید شوند .

3- در صورت ضرورت ملاقات ها، با نماینده های مورد ضرورت ملاقات صورت خواهد گرفت و از طریق انها موضوعات به سمع محصلین دیگر رسانیده خواهد شد .

نوت :‌ لطفا نماینده ها خویش در به شکل جدول که در ذیل به قسم نمونه برای تان تهیه شده درج نماید و بعد از مکملنمودن و انتخاب مکملنماینده ها به اساس هر شهر انرابا درج امضا نماینده هر شهر به ادرس دفتر اتشه تحصیلی در انقره الی چهار شنبه مورخ ۱۵-۰۸-۲۰۱۸  ارسال فرماید .